?افر?ف ?د?? "ا?ت???ات" ا?تدخ? ا?ر?س? ا??حت?? ف? ا?ا?تخابات ف? ا???س??

??صف ?ز?ر ا?خارج?ة ا?ر?س? س?رج? ?افر?ف با?? "ت???ات ?? د?? ا? اساس" ???ع???ات ح?? ا?تدخ? ا?ر?س? ا??حت?? ف? ا?ا?تخابات ا?رئاس?ة ???س??ا?ا أ?ف 2018.

??س??? 17 ??ف?بر (إ?ف) - ?صف ?ز?ر ا?خارج?ة ا?ر?س? س?رغ? ?افر?ف بأ?? "ت???ات ?? د?? أ? أساس" ا??ع???ات ح?? ا?تدخ? ا?ر?س? ا??حت?? ف? ا?ا?تخابات ا?رئاس?ة ا???س???ة ?عا? 2018.

"?ا أعرف ا???ش?رات ف? ا?صحافة ا???س???ة? ????? أس?ع ??ف أ??ا ت?تشر ... إ??ا ت???ات ?? د?? أ? أساس". ??ا? ?افر?ف ف? ?ؤت?ر صحف? ?شتر? ?ع ?ظ?ر? ا???س???? ???س Videgaray? بعد اجت?اع ا?حفاظ ع???ا. ?أضاف

?افر?ف أ? "?ح? ?عرف أ?? ?? ا??صادر? ?? ف? ا???ا?ات ا??تحدة" ??ا أ?د.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%